dimecres, 1 de maig de 2013

Anàlisi institucional (5): Conclusions globals

Quasi tot lo que es diu aquí de fet ja queda expressat a les entrades anteriors de conclusions parcials però el nou resum pot acabar de ser clarificador del tot. Com que és una mica llarg he pensat deixar per una última entrada sobre el tema que posaré ben aviat, les propostes finals que es fan a l'informe.


CONCLUSIONS GLOBALS DE L'ANÀLISI ESTRUCTURAL I DINÀMIC

1. - El Col·legi no proposa a nivell estructural cap model antropològic cap al que s'encamini tot el sistema pedagògic, i per tant, no hi ha ni una línia educativa, ni uns objectius pedagògics, ni uns principis metodològics. A més no hi ha tampoc cap Reglament Interior ni unes normes disciplinàries.
L'única cosa que permet l'estructura del Col·legi es la transmissió d'uns coneixements predeterminats a nivell oficial, fora de la realitat i la finalitat dels quals és la imposició dels models i valors imposats per la societat narcisista i competitiva en què viu.
Però aquesta transmissió de coneixements es realitza a nivell individual, no facilitant l'estructura cap tipus de coordinació, inclús a aquest nivell. L'estructura material de l'edifici escolar és també un exacte reflex d'aquesta situació.
Així doncs, aquesta estructura condiciona la formació d'una personalitat que té les característiques essencials d'individualisme, aïllament de la realitat, inestabilitat i dependència-submissió.

2.- De l'anàlisi de les accions educatives, de les relacions i dels valors que es viuen i es transmeten al Col·legi, se'n dedueix l'existència a nivell dinàmic d'una línia educativa, d'uns objectius i d'una metodologia que tenen com a valor operatiu fonamental l'autoritarisme. Aquest es manifesta en les relacions de dependència, en la inexistència d'un projecte educatiu que superi els condicionaments individuals i també en les mateixes accions educatives.
Els subjectes que viuen dintre d'aquesta estructura escolar integren per un cantó els models i valors de la societat autoritària i competitiva i per l'altre, en contraposició dialèctica, manifesten un profund desig de ser plenament homes.

3.- En conclusió, el Col·legi viu al caos i en la desorganització, essent l'estructura un exacte reflex d'aquesta dinàmica.
Perquè viu en el caos diem que l'escola és essencialment autoritària, ja que ho imposa als alumnes, als quals transmet els models i valors que presenta la societat autoritària, narcisista i competitiva. Però, tot i que els subjectes integren aquest model antropològic, manifesten al mateix temps un desig profund d'alliberació i realització plenament humà. És precisament a partir d'aquests desigs i valors dels subjectes d'on ha de partir l'elaboració i realització d'un projecte de canvi de la Institució Escolar que hem analitzat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada