dimarts, 30 d’abril de 2013

Anàlisi institucional (4)

Ara passem a les conclusions de la segona part, la que fa referència als elements dinàmics del Col·legi. Sap greu però tots entendreu que tampoc no podem reproduir aquí les pàgines i pàgines de l'informe dedicades a exposar tot el procés d'enquestes, tests, reunions i entrevistes fetes davant dels diferents elements: Junta de Pares, Direcció, Professors, Alumnes i Pares. Crec que per ara serveix així i si algú volgués saber-ne més detalls que m'ho demani. Us ho copio íntegrament traduint-ho al català:

ELEMENTS DINÀMICS: CONCLUSIONS GLOBALS

1er. - De l'anàlisi de les accions educatives, de les relacions i dels valors que es viuen i es transmeten al Col·legi, se'n dedueix l'existència a nivell dinàmic, d'una línia educativa, d'uns objectius i d'una metodologia, el valor operatiu fonamental dels quals és l'Autoritarisme.
L'Escola és autoritària en quant:

a) Les relacions que existeixen entre els membres de la Institució Escolar són quasi en la seva totalitat relacions de dependència:
 • Junta-Professorat
 • Professorat-Direcció
 • Professorat-Professorat
 • Professors-Alumnes
 • Pares-Alumnes
 • Junta-Pares
 • Junta-Direcció
La dominància i submissió de cada un, depèn de la dominància i submissió de l'altre.

b) No hi ha un projecte educatiu extern a l'acció individual, que faci possible la superació de la submissió mútua i dels condicionaments biogràfics i socials.

c) No hi ha autonomia personal, tot i que hi ha espais d'iniciativa individual, ja que ningú no es responsabilitza totalment de res. No hi ha compromís amb la pròpia realitat individual i col·lectiva.

d) No hi ha ni mitjans ni instruments per a una educació no autoritària.

e) L'escola viu en el caos i reclou els alumnes en aquest caos, imposant-los-el.

f) Aquest autoritarisme de l'escola, incideix plenament en els alumnes, en quant a aquests:
 • Se'ls transmeten uns coneixements que, per una part no es corresponen amb les seves necessitats, i per l'altra, no tenen connexió amb la realitat.
 • Se'ls imposa un aprenentatge memorístic d'aquests continguts, sense possibilitat d'anàlisi ni de reflexió crítica.
 • No participen en la gestió escolar
 • Se'ls reprimeix per mitjà del càstig
2on. - Els subjectes que viuen dintre de l'estructura anteriorment analitzada, manifesten per un cantó el desig de:
 • llibertat
 • autonomia personal
 • responsabilitat dels propis actes
 • informació objectiva i completa de la realitat
 • actitud reflexivament i operativament crítica enfront del medi social
 • treball en grup per a l'elaboració i posta en pràctica d'un projecte educatiu comú
Però, en contradicció amb lo expressat com a desigs i valors, la seva pràctica quotidiana es concreta en:
 • acceptació de la relació jeràrquica i autoritària
 • integració dels models de relació escolar, familiar i social, que presenta com a vàlids la societat narcisista i competitiva en la que viuen

És a dir, en cada persona hi trobem enfrontats dialècticament per un cantó tots els condicionaments socials i estructurals que l'envolten  i per l'altre, la força de l'home que tendeix a la consecució dels seus desigs i a la plena realització dels seus valors.

Aquesta força és capaç de trencar els condicionaments, i és per tant a aquest nivell des d'on s'ha forjar el projecte de canvi a nivell personal i social.

......................

(Ens queda només per fer una cinquena entrada sobre aquest informe en la que us mostrarem les conclusions globals generals i una llista de propostes)
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada