dijous, 25 d’abril de 2013

Anàlisi institucional (2)

Com deia intentaré resumir algunes de les conclusions de l'informe que em sembli més significatives, però vull procurar anar-les acompanyant de les meves reflexions. Per començar ressalto que amb aquell estudi es pretenia tenir un instrument clar de treball a partir de les dades concretes de l'actualitat, no hi havia cap mena d'intenció de fer judicis que desvaloressin ni l'espai material ni l'activitat que s'estava fent al Col·legi: ho dic perquè en mi mateix i en l'altra gent vaig observar reticències, tots sabem com ens sentim "atacats" quan algú ens diu clarament les coses pel seu nom... Aquest "posar-nos a la defensiva" sol ser un gran obstacle que impedeix que avencem en noves propostes de canvi i crec que això ens va passar molt en aquells moments. També solem reaccionar rebutjant que algú que ve de fora ens vingui a dir les coses, però penso que és lo més normal que se'ns vegi més bé des de fora que des de dintre i que les altentatives vinguin d'aquesta manera i més si aquest de fora té la preparació i el bon criteri per fer-ho adequadament.
A la primera part de l'informe s'investiguen els elements estructurals, se n'analitzen les dades i les seves contradiccions i s'acaba amb unes conclusions en les que s'indica quin model antropològic reflexa aquesta mateixa estructura, és a dir, quin producte educatiu és capaç de produir. Em limitaré a copiar-ne la part final de conclusions globals traduint-ho al català ja que l'informe és en castellà. Com que de fet és una mica llarg avui en copiaré uns punts inicials i demà us en posaré la resta:  

ELEMENTS ESTRUCTURALS: CONCLUSIONS GLOBALS

1. No hi ha hagut per part de pares i professors, sobretot d'aquests últims, la necessària col·laboració per a l'elaboració d'aquest informe. Això pot estar motivat per:
  • Un desinterès per l'acció que es fa al Col·legi
  • Una desconfiança sobre l'eficàcia pràctica d'aquest estudi
  • Un temor a explicitar les postures personals enfront de la situació actual del Col·legi, això portaria a un compromís que no es vol assumir
2. El Col·legi Ntra. Sra. de Rocaprevera, és un col·legi que pertany a l'Associació de Pares dels mateixos alumnes i té una llarga història en les tasques educatives que es realitzen a Torelló, la qual cosa el converteix en una Institució amb pes específic dintre de la vida municipal.
Això el porta a dependre, tal com consta als Estatuts, de persones i organismes municipals no connectats amb la vida escolar. Interessa, doncs, mantenir el prestigi del Col·legi. S'adreça bàsicament a les classes mitja i alta d'aquesta població, per a les que imparteix en règim de coeducació els ensenyaments oficials d'E.G.B. i Batxillerat Superior, comptant també amb un parvulari i una Escola de Formació Professional.

3. No existeix diferenciació a nivell estructural entre l'Escola com a Associació, el Col·legi Lliure Adoptat i l'Escola de Formació Professional. Cal destacar sobretot la incoherència que representa la dependència dels cursos de Batxillerat d'una instància exterior al Col·legi, per lo que suposa d'ingerència en la seva acció educativa.

4. No hi ha un criteri per a la planificació i distribució de l'espai escolar, en funció de les necessitats individuals i comunitàries dels qui les utilitzen.
L'estructura material de l'edifici conforma un espai dividit en compartiments estancs, aïllats de la resta dels espais escolars i de la realitat exterior, condicionant tot això l'activitat educativa del Col·legi.

5, L'economia i administració del Col·legi no estan planificades en adequació a les necessitats reals del centre, lo que comporta la corresponent desorganització i desajustament.
No hi ha coordinació entre les persones responsables de lo econòmic-administratiu, i no s'ha tampoc especificat on arriben les respectives responsabilitats.

6. El Col·legi no té ni un Reglament Interior ni normes de disciplina, i això impossibilita una coherència i coordinació de les accions educatives, la qual cosa tampoc no es pretén a nivell estructural.

7. Falta una informació mútua de lo que passa a nivell de tots els estaments que intervenen al Col·legi: Administració, Junta de Pares, Professorat, Alumnes, etc.

8. El Col·legi no proposa a nivell estructural cap model antropològic vers el qual s'encamini tot el sistema pedagògic, en conseqüència no existeix una línia educativa, ni uns objectius pedagògics, ni uns principis metodològics.

Tot això fa possible que cada mestre a la seva classe i cada professor a la seva assignatura actui d'acord a criteris estrictament personals, no existint una coordinació d'aquestes accions individuals, les quals fins i tot poden perseguir finalitats oposades, la qual cosa impedeix també una avaluació objectiva del progrés en l'aprenentatge de cada alumne i de cada grup de classe.

(Demà completaré, doncs, aquest apartat de conclusions globals sobre els elements estructurals)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada